Show Room

New Design
majesty template cover 4-01

ขนาดที่ดินประมาณ:  300 ตารางวาขึ้นไป

pyrenis web-01
New Pyrenis 2021

ขนาดที่ดินประมาณ:  400 ตารางวาขึ้นไป

POEM org T -02

พื้นที่ใช้สอย:  890 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ:  400 ตารางวาขึ้นไป

prelude new T-02

พื้นที่ใช้สอย:  750 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ:  400 ตารางวาขึ้นไป

Pinnacle 2018 org T2-02

พื้นที่ใช้สอย:  1,400 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ:  600 ตารางวาขึ้นไป

pyrenis_T

พื้นที่ใช้สอย:  850 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ:  400 ตารางวาขึ้นไป

Emperor X
Exante

พื้นที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 195 ตารางวาขึ้นไป

excellency

พื้นที่ใช้สอย 740 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 220 ตารางวาขึ้นไป

excelsior

พื้นที่ใช้สอย 487 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 175 ตารางวาขึ้นไป

Exhortation

พื้นที่ใช้สอย 632 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 250 ตารางวาขึ้นไป

Experiti

พื้นที่ใช้สอย 770 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 400 ตารางวาขึ้นไป

Exquisite

พื้นที่ใช้สอย 720 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 400 ตารางวาขึ้นไป

Extrema

พื้นที่ใช้สอย 516 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 195 ตารางวาขึ้นไป

Exvanga

พื้นที่ใช้สอย 700 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 420 ตารางวาขึ้นไป

P Series
Palacio de la Polar

พื้นที่ใช้สอย 2,784 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 800 ตารางวาขึ้นไป

Palatial

พื้นที่ใช้สอย 1,450 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 650 ตารางวาขึ้นไป

Palermo

พื้นที่ใช้สอย 1,250 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 400 ตารางวาขึ้นไป

Palladium-org

พื้นที่ใช้สอย 1,420 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 600 ตารางวาขึ้นไป

Patrimony

พื้นที่ใช้สอย 1,575 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 3 ไร่ขึ้นไป

Peranto

พื้นที่ใช้สอย 1,365 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 800 ตารางวาขึ้นไป

Periti

พื้นที่ใช้สอย 770 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 400 ตารางวาขึ้นไป

Perpetual

พื้นที่ใช้สอย 1,555 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 600 ตารางวาขึ้นไป

Prima

พื้นที่ใช้สอย 1,700 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 605 ตารางวาขึ้นไป

Prime-PERSPECTIVE_resize

พื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 675 ตารางวาขึ้นไป

Princeton

พื้นที่ใช้สอย 1,300 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 600 ตารางวาขึ้นไป

NEW-01_PRINTEMPS_04_hires-LOGO

พื้นที่ใช้สอย 1,390 ตารางเมตร
ขนาดที่ดินประมาณ 455 ตารางวาขึ้นไป